ELSPAC

Sledovali jsme dětství jedné generace

ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) je prospektivní longitudinální studie těhotenství a dětství iniciovaná v 80. letech 20. století Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v šesti evropských zemích. V České republice sledovala tato studie 5 738 dětí narozených v Brně a 1 851 dětí narozených ve Znojmě od těhotenství matky do dospělosti.

Cíle studie ELSPAC

Hlavním cílem studie ELSPAC je zjistit, které biologické, psychologické, sociální, ekonomické a environmentální faktory ovlivňují průběh těhotenství, porod a poporodní adaptaci, následný vývoj dítěte a zdraví adolescentů.

Prostřednictvím 74 dotazníků a 6 klinických vyšetření byly zatím sledovány tyto hlavní faktory:

Biologické faktory:

 • Celkový zdravotní stav dítěte
 • Celkový zdravotní stav rodičů a prarodičů
 • Průběh těhotenství a porodu
 • Psychomotorický vývoj novorozence a kojence

Faktory zdravotní péče:

 • Očkování a jiná preventivní opatření

Psychologické faktory:

 • Celkový psychický stav dítěte
 • Celkový psychický stav rodičů
 • Rizikové chování obou generací

Sociální a ekonomické faktory:

 • Typ bydlení včetně vybavení domácnosti
 • Vzdělání a zaměstnání
 • Životní styl rodiny včetně výživy

Faktory životního prostředí (environmentální faktory):

 • Používání chemických látek v domácnosti.
 • Domácí mazlíčci
 • Kvalita životního prostředí rodiny (hluk, prach, vlhkost, teplota)

Podrobnější informace naleznete v sekci Pro odborníky.

Profil studie

Kdy?

1988–1991   pilotní projekt s malým počtem účastníků
1991–2011   sběr dat
2012–dosud   validace, analýza a interpretace dat

Kdo?

1988–2011   byl národním koordinátorem studie doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
2012–dosud   koordinuje studii Výkonná rada ELSPAC

Kde?

1991–2002   Výzkumný ústav zdraví dítěte
2002–2006   Oddělení preventivní a sociální pediatrie Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU
2007–2011   Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie LF MU
2007–dosud   Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny FSS MU
2012–dosud   Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Institut biostatistiky a analýz MU

Jak?

Sběr informací studie ELSPAC probíhal především formou dotazníkových šetření, přímých vyšetření v ambulanci ELSPAC a na spolupracujících pracovištích Masarykovy univerzity v Brně. Dotazníky byly postupně vyplněny ve 13 časových bodech.

Vedení studie

Na základě Opatření ředitele Centra pro výzkum toxických látek v prostředí č. 2/2013 byla ustanovena Vědecká rada ELSPAC, která rozhoduje o koncepci studie, koordinuje realizační tým, posuzuje návrhy na vytěžování a zužitkování dat studie a chrání práva účastníků studie a Masarykovy univerzity.

Předsedkyně Vědecké rady ELSPAC:

 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., ředitelka centra RECETOX PřF MU

Členové Vědecké rady ELSPAC:

 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel IBA MU
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., profesor RECETOX PřF MU
 • doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., docent RECETOX PřF MU
 • prof. PhDr. Petr Macek, CSc., vedoucí IVDMR FSS MU

Na základě Rozhodnutí Vědecké rady ELSPAC č. 1/2014 byla zřízena Etická komise ELSPAC. Etická komise, jakožto poradní orgán Vědecké rady ELSPAC, posuzuje etické a právní aspekty žádostí o užití databáze ELSPAC, a rovněž etické a právní aspekty žádostí o navazující (nové) výzkumné projekty.

Předseda Etické komise ELSPAC:

 • JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., CTT MU

Členové Etické komise ELSPAC:

 • Mgr. Bc. Vlastimil Slovák, děkanát PřF MU
 • Mgr. Marika Chrápavá, IBA MU

Realizační tým

Výkonný management studie ELSPAC:

 • Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.

Odborná garance:

 • doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
 • prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Kódování pořízených záznamů:

 • Barbara Klánová, Anna Klčová, David Kolář, Martin Komínek, Ivana Kostolňaková, Ersin Ramadani, Lucie Kordačová

Analýza dat:

 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D., Mgr. Jan Švancara, Mgr. Markéta Novotná,
  Mgr. Petra Matoušková

Příprava navazujících studií:

 • MUDr. Vít Kandrnal, Mgr. Pavel Piler

Marketing studie:

 • Ing. Markéta Soukupová, MBA

Věděli jste že...

...ELSPAC je první studie, která sleduje vývoj dětí od těhotenství přes celé období dětství a dospívání až do dospělosti;

...studie zahrnuje do výzkumu rovnocenně matku i otce, jejich osobnost, chování, postoje a zdravotní stav;

...všechna získaná data jsou přísně důvěrná a nejsou nikdy sdělována jednotlivcům ani žádným institucím;

...data jsou publikována v takové formě, aby jednotlivci ani rodiny nemohli být identifikováni;

...pilotní fáze studie ELSPAC probíhala kromě České republiky, Velké Británie, ostrova Man, Slovenska, Ruska a Ukrajiny také v Chorvatsku, Estonsku, Řecku a ve Španělsku;

...v mezinárodním měřítku bylo takto celkově sledováno cca 40 000 dětí;

...největší a nejúspěšnější studií je studie probíhající ve Velké Británii pod vlastním označením ALSPAC;

...v České republice bylo sesbíráno více jak 200 000 dotazníků;

...mezinárodní koordinátorkou studie ELSPAC byla od jejího počátku profesorka Jean Golding z Univerzity v Bristolu, UK, a od roku 2007 doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., z Masarykovy univerzity.

Kontakt

Centrum RECETOX

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Sídlo: Kamenice 753/5, pavilon D29BB, 625 00 Brno
E-mail: info@celspac.cz

Dnes už jsou to třicátníci

Od dětí narozených v letech 1991 a 1992 byla sbírána data umožňující hlubší poznání vlivu biologických, psychologických, sociálních, ekonomických a environmentálních faktorů včetně jejich kombinací na zdraví dětí a adolescentů. Výsledky této studie přispívají ke zlepšování preventivní péče a dalšímu zvyšování kvality života populace.

Už je to přes 30 let, co studie stále pokračuje a rozrůstá se o další generace.

„Velice nás těší zájem o data ze studie ELSPAC. V případě zájmu o využití databáze postupujte dle návodu na stránce Pro odborníky v sekci "Navázání spolupráce".“

Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D., koordinátorka epidemiologických studií

Otec studie

Je třeba vyzdvihnout klíčovou úlohu doc. MUDr. Lubomíra Kukly, CSc., který realizační tým studie ELSPAC v České republice vedl více než 20 let. Poděkování patří také dalším výzkumným týmům Masarykovy univerzity, které se podílejí na sběru, analýze a interpretaci dat a vedení Masarykovy univerzity za dlouhodobou podporu.
Studii finančně podpořila Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství ČR, Grantové agentury ČR a Magistrátu města Brna. Poděkování za podporu dále patří kanceláři WHO v ČR a zejména realizačnímu týmu sesterské studie ALSPAC na Univerzitě v Bristolu, Velká Británie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info